OBSAH
Podporují nás


 

       
I.   Název: Folklorní soubor DYKYTA Krásná Lípa, z.s.
    Sídlo: Nemocniční 1072/36, 407 46 Krásná Lípa, okres Děčín
 
II.   Účel spolku:
        Účelem spolku je sdružovat osoby se zájmem o folklor a lidovou kulturu.
 
III.   Hlavní činnost spolku:
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, což je zájem jeho členů.Tato činnost spočívá:

a) ve snaze propagovat lidové písně, hudbu a tance, případně i slovesnost,

b) ve snaze udržovat ještě existující a obnovovat zanikající a zaniklé lidové zvyky a tradice,

c) v obohacování duševního a kulturního života členů souboru a veřejnosti,

d) ve výchově a vzdělávání k estetickému cítění dospělých i dětí,

e) ve výuce a tvorbě některých lidových artefaktů,

f) v praktické spolupráci s ostatními soubory na národní i mezinárodní úrovni,

g) ve spolupráci s dětskými soubory s obdobným zaměřením,

h) v příležitostném vydávání publikací, brožur, letáků a dalších materiálů např. CD, DVD vždy však výhradně pro potřeby spolku, nikoli pro veřejné šíření a prodej,

i) v organizování akcí s prezentací a výukou tvorby lidových artefaktů např. pletení pomlázek, malování kraslic, pečení a zdobení perníčků apod.

 
IV.   Členství ve spolku:
        Členem spolku může být fyzická osoba od dětského věku, případně i právnická osoba. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě schválené písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
Prvními členy spolku se automaticky stávají přítomné osoby na ustavující schůzi spolku.

1)

 

Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, přičemž hlasovací právo má osoba starší 18 let,

b) volit předsedu spolku s odkazem na ustanovení bodu a),

c) předkládat návrhy, podměty připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

2)

 

Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmem spolku,

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku,

d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

e) řádně platit členské příspěvky.

3)

 

Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že se třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku,

d) při nezaplacení členských příspěvků,

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

4)

 

Seznam členů spolku je s ohledem na zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, veden v elektronické evidenci a není veřejně přístupný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství, a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

5)

 

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 3 měsíců od potvrzeného ukončení členství.
 
V.   Orgány spolku
Organizační struktura spolku je tvořena:

a) Folklorní soubor Dykyta Krásná Lípa, z.s. (hlavní spolek)

b) Dětský Folklorní soubor Dykytka, z.s. (DFS Dykytka)

Dětský folklorní soubor Dykytka je pobočným spolkem ve smyslu § 228 občanského zákoníku a má právní osobnost odvozenu od právní osobnosti hlavního spolku, kterým je Folklorní soubor Dykyta Krásná Lípa, z.s.. Povahu pobočného spolku a pouto k Folklornímu souboru Dykyta Krásná Lípa, z.s. jako hlavnímu spolku nelze za trvání jejich právní osobnosti změnit.

DFS Dykytka je podřízena Folklornímu souboru Dykyta Krásná Lípa, z.s.. Pro DFS Dykytku a její členy jsou závazné řídící akty jejích orgánů a dále řídící akty orgánů Folklorního souboru Dykyta Krásná Lípa, z.s..

Řídícími orgány hlavního i pobočného spolku jsou:

a) členská schůze,

b) předseda,

c) kontrolní komise ve smyslu občanského zákoníku.

 
VI.   Členská schůze:
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předchozí rok,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu do spolku právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o výši členských příspěvků,

i) rozhoduje o zániku spolku,

j) rozhoduje o věcech, které nespadají do pravomocí jiného orgánu.

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá jedna třetina členů spolku. Informace o zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem uvedenou adresu, a to nejpozději dvacet dnů před jejím konáním.
Součástí informací je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dnů před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen s hlasovacím právem má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při ohlášení členské schůze v souladu s těmito stanovami, může být projednávána jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. O jednání členské schůze a o rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje, členskou schůzí pověřený člen spolku, zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové, kteří jsou také pověřeni členskou schůzí a jsou přítomni jejímu jednání.

V případě pobočného spolku DFS Dykytka je členská schůze tvořena zákonnými zástupci členů.

VII.   Předseda
Předseda je statutárním orgánem spolku. Je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodnout o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého.

Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. Předseda je volen členskou schůzí na dobu tří let. Předseda se funkce ujímá v den následující po dni volby.
Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s těmito stanovami,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 VIII.   Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku:
       V případě zániku spolku budou vypořádány veškeré závazky spolku. O způsobu vypořádání se zůstatkem spolku rozhodne členská schůze na svém posledním zasedání.
 
VII.   Závěrečná ustanovení:
Dosavadní stanovy se ruší.

Tyto stanovy vstupují v platnost dne 13. června 2015.

vytisknout